Misja Przedszkola

 1. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci .
 2. Stwarzanie dzieciom najkorzystniejszych warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości .
 3. Stymulowanie całościowego i harmonijnego rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem .
 4. Kształtowanie umiejętności pokonywania trudności i rozwiązywania problemów .
 5. Budzenie wiary we własne możliwości i umiejętność ich prezentacji .
 6. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji .
 7. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 8. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 9. Rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
 10. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej.

Jesteśmy Przedszkolem:

 1. Poznającym wszechstronnie każde dziecko .
 2. Stwarzającym atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.
 3. Zapewniającym warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka .
 4. Stwarzającym warunki do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dziecka.
 5. Wprowadzającym dziecko w świat wartości uniwersalnych.
 6. Zapewniającym optymalne warunki dla zachowania zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.
 7. Gwarantującym rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.
 8. Kształtującym właściwe postawy w stosunku do innych osób oraz zainteresowania najbliższym środowiskiem.
 9. Integrującym oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola.
 10. Umacniającym więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.
 11. . Kształtującym dobre relacje pomiędzy rodzicami oraz społecznością lokalną.
 12. Organizującym zajęcia dodatkowe , które wspierają harmonijny rozwój dziecka.

Dziecko ma prawo do :

 1. Swobody myśli, sumienia i wyznania.
 2. Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.
 3. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
 4. Nauki, informacji, badania i eksperymentowania.
 5. Pomocy ze strony dorosłych w każdej sytuacji .
 6. Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła.
 7. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych .
 8. Doświadczania konsekwencji swojego zachowania .
 9. Zdrowego żywienia.

Absolwent Naszego Przedszkola

 1. Posiada motywacje do uczenia się i wysiłku intelektualnego.
 2. Potrafi współpracować w grupie, umie współdziałać z innymi.
 3. Jest tolerancyjny wobec innych, odmiennych postaw i przekonań.
 4. Posiada umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 5. Umie korzystać z książek, atlasów i encyklopedii.
 6. Posiada podstawową wiedze o świecie.
 7. Umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcje z dobrze wykonanego zadania.
 8. Zna zasady kultury współżycia i postępowania.
 9. Dostrzega dobro, prawdę i piękno.
 10. Zna symbole narodowe, kulturę i dziedzictwo własnego regionu.
 11. Przyjmuje postawę opiekuńczą wobec osób potrzebujących pomocy.
 12. Zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi.
 13. Prezentuje postawę proekologiczną.
 14. Współpracuje z dorosłymi i innymi dziećmi podczas działań podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego.
 15. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.
 16. Posiada wyobrażenia o obowiązkach wynikających z roli ucznia.
 17. Porozumiewa się w sposób zrozumiały dla innych.

Nauczyciel w Naszym Przedszkolu

 1. Zna rozwój psychofizyczny dzieci – systematycznie śledzi ich rozwój.
 2. Zna i stosuje nowoczesne , ciekawe i różnorodne metody pracy rozwijające wszechstronnie dzieci.
 3. Jest twórczy , kreatywny i poszukujący.
 4. Jest pomysłowy i otwarty na nowości pedagogiczne.
 5. Aktywnie współpracuje z rodzicami.
 6. Jest odpowiedzialny i obowiązkowy.
 7. Dzieli się doświadczeniami z innymi.
 8. Jest aktywny w podnoszeniu swoich kwalifikacji.
 9. Współpracuje z organizacjami , instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 10. Korzysta z osiągnięć współczesnej techniki.
 11. Wykorzystuje wszelkie dostępne środki dydaktyczne.
 12. Preferuje twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka .
 13. Zaspokaja u dzieci potrzebę ruchu poprzez organizowanie ciekawych zabaw i zajęć ruchowych.
 14. Propaguje wśród dzieci i ich rodziców aktywny wypoczynek.
 15. Zaspokaja potrzebę ruchu na świeżym powietrzu.
 16. Organizuje wycieczki i spacery.