REGULAMIN PRZEDSZKOLA

Spis treści:

 1. Organizacja
 2. Zadania przedszkola
 3. Prawa dziecka
 4. Prawa i obowiązki rodziców

 

 

ORGANIZACJA

 • Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie.
 • Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci, zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 • Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci które ukończyły 2 rok życia, są samodzielne i komunikują swoje potrzeby.
 • Przedszkole jest czynne od godziny 6.30 do 16.30
 • Nieobecność dziecka należy zgłosić do godziny 9.00
 • Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie albo upoważnione przez nich osoby (pełnoletnie), po uprzednim poinformowaniu Przedszkola i potwierdzeniu na piśmie.
 • Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe tj. niemające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów itp.
 • Dziecko powinno posiadać buty na zmianę, przybory do mycia zębów, bieliznę i odzież na przebranie.
 • Każde dziecko ma przypisane miejsce w szatni.
 • W przedszkolu jest wyznaczony czas na odpoczynek dzieci.
 • Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania w przedszkolu, wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu oraz programy autorskie opracowane przez nauczycieli Przedszkola.
 • Przedszkole funkcjonuje przez 11 miesięcy, z miesięczną przerwą wakacyjną.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do placówki.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole zapewnia:
  1. nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego;
  2. zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  3. opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;
  4. wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;
    
 2. Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych
  1. zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
  2. współpracuje z psychologiem i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
  3. prowadzi obserwacje pedagogiczne, które zakończone są analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  4. wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwija ich kompetencje zawodowe;
  5. konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechniania wiedzę o tych prawach;
  6. organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki,
 3. Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:

 1. organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka;
 2. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 3. umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 4. umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się co jest dobre, a co złe;
 5. kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 6. wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 7. rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi;
 8. stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 9. zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń;
 10. buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 11. wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 12. kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;
 13. zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 14. wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 15. rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 16. wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 17. buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną;
 18. umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 19. tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i

podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;

 1. współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości;
 2. tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka;
 3. umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby;
 4. rozwija umiejętności społeczne które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi w tym osoby starsze;
 5. za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 6. rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 7. kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 8. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowań.

 

 1. Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka;
  2. Społeczny obszar rozwoju dziecka;
  3. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
  4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka;

PRAWA DZIECKA

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym;
 2. szacunku dla swoich potrzeb;
 3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 4. poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;
 5. życzliwego      i           podmiotowego           traktowania    w         procesie dydaktyczno- wychowawczym;
 6. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;
 7. rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.

 


PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
 

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 1. przestrzeganie statutu;
 2. współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;
 3. przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;
 4. respektowanie uchwał rady pedagogicznej;
 5. przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;
 6. rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;
 7. bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
 8. zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca);
 9. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 10. przestrzeganie godzin pracy przedszkola oraz ramowego rozkładu dnia;
 11. zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;
 12. zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;
 13. kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;
 14. ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 15. uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 16. bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;
 17. śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

 

PRAWA RODZICÓW

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
  2. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
  3. pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
  4. wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;
  5. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi;
  6. z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale;
  7. zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności ze statutem przedszkola i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu;
  8. uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;
  9. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;
  10. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
  11. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;
  12. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych, jeśli pozwala na to stan sanitarno-epidemiologiczny związany z Covid-19.
  13. Zapoznawanie się z jadłospisem.