STATUT

 

STATUT

NIEPUBLICZNEGO DOMU PRZEDSZKOLAKA

„PLUSZOWY ZAKĄTEK”
w Kobylnicy

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Informacje ogólne o przedszkolu

 

§1

 

 1. Niepubliczny Dom Przedszkolaka „Pluszowy Zakątek” w Kobylnicy, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym, działającym na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz. 60 wraz z późn. Zm.)
  3. Ustawa z 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 wraz z późń. Zm.)
  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 917)
  5. niniejszego statutu.
 2. Przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z siedzibą w Kobylnicy, przy ulicy Głównej 70.
 3. Organem prowadzącym jest Halina Koźluk, osoba fizyczną, pełniąca funkcję organizacyjną i zarządczą przedszkola.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Słupsku.
 5. Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi jak następuje: Niepubliczny Dom Przedszkolaka „Pluszowy Zakątek” w Kobylnicy
 6. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu lub w skrócie jako NDP „Pluszowy Zakątek” w Kobylnicy
 7. Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści: Niepubliczny Dom Przedszkolaka „Pluszowy Zakątek” w Kobylnicy  Halina Koźluk, 76-251 Kobylnica, ul. Główna 70, REGON 220456445, NIP 839-139-35-38
 8. Przedszkole pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z otrzymywanej dotacji, przekazywanej przez gminę w ramach ustawy o systemie oświaty.
 9. Przedszkole posiada logo (Załącznik I)

 

§2

 

Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

 

 1. przedszkole – należy przez to rozumieć Niepubliczny Dom Przedszkolaka „Pluszowy Zakątek” w Kobylnicy
 2. nauczyciel – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 3. rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 4. podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;
 5. program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 6. dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego Domu Przedszkolaka „Pluszowy Zakątek” w Kobylnicy.
 7. Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
 8. ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016

r. Prawo oświatowe;

 1. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Słupsku.
 3. organ prowadzący – należy przez to rozumieć  osobę fizyczną Halinę Koźluk.

 

Rozdział II

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 3

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.
 2. Przedszkole zapewnia:
  1. nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego;
  2. zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  3. opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;
  4. wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;
    
 3. Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych
  1. zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
  2. współpracuje z psychologiem i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
  3. prowadzi obserwacje pedagogiczne, które zakończone są analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  4. wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwija ich kompetencje zawodowe;
  5. konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechniania wiedzę o tych prawach;
  6. organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki,
 4. Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

§ 4

 

 1. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:
  1. organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka;
  2. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  3. umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
  4. umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się co jest dobre, a co złe;
  5. kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  6. wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  7. rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi;
  8. stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  9. zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń;
  10. buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  11. wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  12. kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;
  13. zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
  14. wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  15. rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  16. wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  17. buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną;
  18. umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
  19. tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i

podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;

 1. współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości;
 2. tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka;
 3. umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby;
 4. rozwija umiejętności społeczne które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi w tym osoby starsze;
 5. za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 6. rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 7. kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 8. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowań.

 

 

 

 1. Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka;
  2. Społeczny obszar rozwoju dziecka;
  3. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
  4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka;

 

 

Rozdział III

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ

 

 

§ 5

 

 1. Przedszkole stwarza optymalne warunki dla rozwoju dzieci poprzez realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.
 2. Opiera oddziaływania wychowawcze na rzeczywistych potrzebach, zainteresowaniach, problemach dzieci (elastyczne traktowanie programu).
 3. Kształtuje   postawy   etyczno-moralne,   rozwija    poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, a także własnej historii i kultury.
 4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki szkolnej.
 5. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może zaproponować program           wychowania przedszkolnego        opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
  1. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
  2. zmodyfikować program opracowany przez innego autora.
 6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora ds. Oświaty.
 7. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 8. Dyrektor ds. Oświaty, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 9. Dyrektor ds. Oświaty jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
 10. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w koncepcji pracy przedszkola, w rocznym programie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

 

Rozdział IV

 

 

PODSTAWOWE FORMY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 

§ 7

 

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.
 2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:
  1. zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;
  2. zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;
  3. spontaniczna działalność dzieci;
  4. proste prace porządkowe;
  5. czynności samoobsługowe;
  6. wycieczki i uroczystości w przedszkolu;
  7. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

 

 

§ 8

 

 1. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.
 2. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane plany aktywności grupowej i indywidualnej;
 3. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

 

Rozdział V

 

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

 

Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola

 

§ 9

 

 1. Przedszkole prowadzi swoją działalność w Kobylnicy, przy ul. Głównej 70, działalność placówki przy ulicy Cichej 2 w Kwakowie zawieszona.
 2. Przedszkole zapewnia nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący.
 3. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Koordynator przedszkola w porozumieniu z Dyrektorem ds. Oświaty.
 4. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 5. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikację określone w odrębnych przepisach..

§ 10

 

 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora i Koordynatora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych, higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci i zapisuje go w dzienniku.
 3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa plan pracy Przedszkola.
 4. Czas trwania jednostki dydaktycznej w przedszkolu nie jest ściśle określony i powinien być dostosowany do poziomu rozwoju i możliwości psychofizycznych dzieci.
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do poziomu rozwoju i możliwości psychofizycznych dzieci i wynosić od 15 do 60 minut.

 

 

§  11

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale wynosi do 25 osób.
 3. Do oddziałów przyjmowane są dzieci w wieku 2 lata i 7 miesięcy do 7 lat.
 4. W Przedszkolu tworzy się grupy wiekowe 2,7-3 latki, 4 latki, 5 latki w zależności od potrzeb środowiska i możliwości stworzenia grup wiekowych, również mieszanych.
 5. Dziecko może zostać przyjęte do przedszkola w wieku 2 lat na wniosek rodziców i za decyzją organu prowadzącego.
 6. Przedszkole może utworzyć oddział „0” za decyzją organu prowadzącego.  
 7. Nabór dzieci trwa cały rok, wobec czego w ciągu roku szkolnego zmienia się ilość dzieci w danym oddziale.
 8. Pracę w każdym oddziale Dyrektor powierza nauczycielowi posiadającemu przygotowanie do pracy w przedszkolu specjalnym oraz opiekunowi wspomagającemu pracę wychowawczo - dydaktyczno – opiekuńczą.
 9. Dyrektor Przedszkola ma prawo doboru nauczycieli. Zmiany nauczyciela może dokonać Dyrektor, jeżeli nauczyciel nie wypełnia obowiązków związanych z pracą wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczą – w tej sprawie zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
 10. Przedszkole dokonuje oceny funkcjonowania dzieci, dwukrotnie w ciągu roku, w formie Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka.

 

 

§ 12

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący w porozumieniu z rodzicami oraz zgodnie z zwartą umową o świadczenie usług.
 2. Termin przerwy pracy Przedszkola ustala corocznie Dyrektor przedszkola wraz z Koordynatorem w porozumieniu z Organem Prowadzącym i informuje Radę Pedagogiczną rodziców dzieci na początku każdego roku szkolnego.

 

§ 13
 

SPOSOBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁANOŚĆ PRZEDSZKOLA

 

 1. Na fundusz przedszkola składają się:
  • Wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców/opiekunów prawnych,
  • Dotacji z budżetu Gminy Kobylnica na podst. Art. 17 ust 3 i 4 ustawy z dn. 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1930 z póżń.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Kobylnica z 25 stycznia 2018r.
  • Dotacji gmin ościennych, proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci z tych gmin,
  • Opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej, rekreacyjnej.
  • Subwencje, darowizny, nawiązki,
  • Innych źródeł takich jak np. środki unijne, festyny, kiermasze, zbiórki surowców wtórnych.
 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są odpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Organ w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartym między Przedszkolem a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
  • Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole obejmują następujące bezzwrotne należności:
   • Opłatę wpisowego;
   • Opłatę czesnego;
 4. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy, możliwe jest odstąpienie od pobrania decyzją Organu Prowadzącego.
 5. Opłata czesnego należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca w sposób określony w umowie cywilno-prawnej zawartym między Przedszkolem a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 6. Wysokość czesnego na dany rok szkolny może wzrosnąć o wskaźnik inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania przedszkola.
 7. Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie (Catering).
 8. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków, tj. śniadania i dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku.
 9. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków, rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola i podpisania umowy z przedszkolem. Wszelkie zmiany tej części umowy w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

 

§  14

 

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do dnia 30 września danego roku.
 2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 07 października danego roku.
 3. Arkusz organizacji określa w szczególności:
  1. liczbę oddziałów;
  2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
  3. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
  4. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
  5. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
  6. liczbę pracowników administracji i obsługi;
  7. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych
 4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku.
 5. Ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 6. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.
 7. W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę każdego oddziału jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom;
 8. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą może ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli

 

do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.

 1. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki.
 3. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:
  1. sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów;
  2. łazienki dziecięce;
  3. szatnie dziecięce;
  4. ogród przedszkolny.
 4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 5. Przedszkole może organizować na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki, pikniki rodzinne.
 6. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

 

Rozdział VI

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

 

 

§  15

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
 3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:
  1. realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;
  2. przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
  3. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;
  4. współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
  5. organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  6. wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
  7. spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
  8. dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;
  9. ogrodzenie terenu przedszkola;

 

 1. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:
  1. dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
  2. oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
  3. umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;
  4. opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
  5. umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

 

§  16

 

Sposób organizacji opieki w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem określają szczegółowe procedury:

 1. procedura zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw;
 2. procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych;
 3. procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia wychowanków;
 4. procedura bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola;

 

Rozdział VII

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

§  17

 

 1. Szczegółowe zasady odprowadzania i przyprowadzania dzieci do/z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, określa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Rodzice i opiekunowie wychowanków mają prawo do indywidualnych spotkań z wychowawcą i dyrektorem przedszkola oraz do zgłaszania wniosków dotyczących organizacji Przedszkola.
 3. Do obowiązków rodziców i opiekunów wychowanków należy:
  1. terminowe i punktualne przyprowadzanie dziecka do Przedszkola oraz jego odbiór,
  2. współpraca z wychowawcą,
  3. przestrzeganie zapisów umowy w sprawie korzystania z usług Niepublicznego Domu Przedszkolaka „Pluszowy Zakątek” w Kobylnicy.
 4. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola oraz zasugerować konieczność wizyty u lekarza.
 5. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
 6. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 7. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 8. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.
 9. Nauczyciel danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 10. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
 11. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej bądź złego zachowania. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

 

Rozdział VIII

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

§ 18

 

Przedszkole informuje rodziców/ prawnych opiekunów, o konieczności  pomocy psychologiczno-pedagogicznej danego dziecka w poradni Psychologiczno-pedagogicznej na  podstawie opinii wychowawcy danego oddziału.

 

Rozdział IX
 

SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY DZIECI UCZĘSZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

 

§ 20

 

 1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach gdy:
  1. absencja dziecka trwa ponad 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona;
  2. rodzice dziecka, pomimo udokumentowanych działań przedszkola obejmujących zapisy statutu i procedur, nie przestrzegają ustalonych postanowień.
  3. brak regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie.
 2. Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1. zwołuje zebranie rady pedagogicznej, którą zapoznaje z podjętymi działaniami ustalającymi przyczyny skreślenia dziecka z listy.
 3. Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć uchwałę w danej sprawie, zgodnie ze swoim regulaminem i wykonanie uchwały powierza dyrektorowi przedszkola.
 4. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
 5. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola do Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

Rozdział X

 

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

§ 21

 

 1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.
 2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.
 3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz rodziców.
 4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:
  1. organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;
  2. organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg harmonogramu, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji;
  3. prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
  4. organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, jasełka, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców;
  5. organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu;

 

 

§ 22

 

 1. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole może organizować, stosownie do potrzeb cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:
  1. obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem;
  2. umożliwienia     obserwacji     stosowanych     w     przedszkolu     metod wychowawczych;
  3. obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
 2. oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.
 3. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznego dziecka.
 4. Nauczyciele oddziału mogą zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola.
 5. Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon lub pocztę e-mailową.

 

Rozdział XI ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 23

 

 1. Organami przedszkola są:
  1. Organ Prowadzący i Dyrektor przedszkola - Halina Koźluk
  2. Dyrektor ds. Oświaty- Sylwia Koźluk
  3. Koordynator Przedszkola- Dominika Kozak
  4. Rada pedagogiczna
 2. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

 

 

Dyrektor

 

§ 24

 

 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora przedszkola. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor przedszkola, przy czym przy powołaniu musi uzyskać opinię rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi.
 3. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
  2. kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,
  3. koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju.
  4. sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem,
  5. ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
  6. dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,
  7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
  8. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
  9. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami kontrolującymi
  10. Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego i koordynatorem przedszkola, zlecanie im zadań.
  11. Sprawowanie opieki przez stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działanie prozdrowotne.
  12. Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy
  13. Poświadczenie zgodności kopii z oryginałem zaświadczeń lub innych druków przedszkolnych.
  14. Zawieranie umów cywilno-prawnych z pracownikami, rodzicami/ opiekunami prawnymi.
  15. przyznawanie dodatku motywacyjnego pracownikom
  16. Szkolenia BHP i P-poż, kierowanie na badania lekarskie
  17. Administrator RODO

 

 

Dyrektor ds. Oświaty

§ 25

 

 1. Dyrektor ds. Oświaty jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami, w tym opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej ,
  2. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczną przedszkola,
  3. ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
 2. Prowadzenie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli
  1. Organizacji procesu edukacyjnego
  2. Planowania i dokumentowania pracy edukacyjnej i zajęć dodatkowych
  3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, diagnozy przedszkolnej
  4. Opracowywanie dokumentacji programowo-organizacyjnej przedszkola
  5. Prowadzenie dokumentacji przedszkola, w tym SIO (System Informacji Oświatowej)
  6. Współpraca z rodzicami, prawnymi opiekunami, instytucjami i placówkami kulturalnymi i oświatowymi
  7. Kierowanie i zarządzanie przedszkolem oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach pedagogicznych oraz pomoc w zatrudnianiu pracowników.

 

 1. Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:
 1. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;
 2. dokonywanie oceny pracy nauczycieli w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
 3. opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
 4. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 5. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 6. wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi,
 7. Opracowywanie i wprowadzanie zmian do Statutu za zgodą organu prowadzącego;
 8. Inspektor Ochrony Danych
 1. Dyrektor ds. Oświaty współpracuje z organem prowadzącym i koordynatorem przedszkola.

 

Koordynator Przedszkola

§ 25

 

organizowanie działalności przedszkola, a wszczególności:

 1. opracowywanie arkusza organizacji przedszkola;
 2. opracowanie projektu planu finansowego przedszkola;
 3. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;
  • Kupowanie materiałów niezbędnych dla dzieci
  • Kupowanie materiałów niezbędnych do pracy nauczycieli
  • Kupowanie materiałów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola
 4. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;
 5. przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 6. organizacja i nadzorowanie imprez przedszkolnych;
 7. tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno- sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 8. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.;
 9. dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich stanu technicznego, urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 10. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. współpraca z nauczycielami przedszkola
 12. zlecanie nauczycielom i instruktorom zadań
 13. pomoc dyrektorowi w ocenie tych pracowników
 14. odpowiada za zamówienia pomocy naukowych i zabawek do pracy w oddziałach przedszkolnych oraz za ich bezpieczne  wykorzystanie
 15. zarządzanie personelem sprzątającym
 16. odpowiedzialność za naprawę usterek w przedszkolu
 17. organizacja cateringu:
  • zamawianie posiłków
  • kontrola nad frekwencją dzieci w przedszkolu
  • czynności sprawozdawcze dot. cateringu
 18. odpowiada za badania i protokoły odbiorów
 19. dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym,
 20. reagowanie w sytuacjach awaryjnych
 21. zajmowanie się sprawami administracyjnymi
 22. prowadzenie social media (strona na Facebook, strona internetowa, aplikacja)
 23. promocja przedszkola i budowanie relacji zewnętrznych
 24. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola
 25. wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora, obowiązków wynikające obowiązków z organizacji pracy przedszkola

 

§ 26

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola, dyrektor ds. Oświaty, koordynator oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą Rady.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.
 5. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.
 6. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności zatwierdzenie planów pracy;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez rodziców dzieci, których realizacja tych projektów dotyczy;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego;
  5. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
  2. propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
  3. programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku.
 8. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:
  1. przygotowuje projekt statutu i zmian do statutu;
  2. uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;
  3. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
  4. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
 9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 10. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Rozdział XII

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

Nauczyciele

 

§ 27

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz kształceniem kierunkowych zgodnym z przepisami prawa;
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z dzieci i utrzymuje kontakt z jego rodzicem w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
  2. włączania ich w działalność przedszkola.
 4. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
  1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
  2. planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
  4. opracowywanie śródrocznych i końcowo rocznych ocen opisowych wychowanków zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej;
  5. właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania potwierdzonych badaniami naukowymi;
  6. troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
  7. wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu;
  8. doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  9. organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
  10. rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do pracy z dziećmi;
  11. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;
  12. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
  13. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu promocję przedszkola;
  14. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  15. aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
  16. przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy zgodnie z RODO.
  17. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
  18. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola oraz uchwałami rady pedagogicznej;
  19. czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
  20. udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola;
  21. realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora i koordynatora wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 28

 

 1. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, koordynatora, rady pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.
 2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.
 3. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 29

 

 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:
  1. przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia;
  2. sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
  3. niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;
  4. przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
  5. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;
  6. udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;
  7. niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;
  8. zgłaszać koordynatorowi wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola.

8) przestrzegać procedur  obowiązujących  w  przedszkolu,  a  zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola.

 1. Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

 

 

Pracownicy obsługi

 

§ 30

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
 2. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.
 3. Do podstawowych obowiązków pracowników obsługi należy w szczególności:
  1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
  2. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
  3. przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
  4. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
  5. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  6. uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
  7. przestrzeganie zasad dyscypliny pracy;
  8. prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;
  9. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
  10. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi oraz ich szczegółowe zadania ustala koordynator przedszkola.
  11. Stosunek pracy pracowników obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

 

 

§ 31

 

 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
 2. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.
 3. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
  1. spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;
  2. współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;
  3. opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;
  4. udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;
  5. uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych działań na terenie grupy;
  6. unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;
  7. pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci;
  8. dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie; utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
  9. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., zabezpieczanie przed dziećmi środków czystościowych, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
  10. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;
  11. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola i koordynatora lub nauczycielkę pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

 

Rozdział XIII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

 

 

§ 32

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 2 lat i 7 miesięcy do 7 roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2 lat.
 2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym;
  2. szacunku dla swoich potrzeb;
  3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  4. poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;
  5. życzliwego    i    podmiotowego   traktowania    w    procesie    dydaktyczno- wychowawczym;
  6. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;
  7. rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.
    
 4. W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania.

W przypadku naruszenia praw dziecka, jego rodzice mogą złożyć skargę do wychowawcy grupy lub dyrektora Przedszkola. Skarga musi być rozpatrzona do trzech dni. Od decyzji dyrektora można odwołać się do organu prowadzącego przedszkola organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub Rzecznika Praw Dziecka.

 1. Dzieci w przedszkolu mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.
 2. Dziecko w wieku 6 lat oraz korzystające z odroczenia obowiązku szkolnego jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
 3. Dziecku dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Za prawidłowość realizacji zadań odpowiada dyrektor przedszkola.

 

ROZDZIAŁ XIV RODZICE

Obowiązki rodziców

 

§ 33

 

 1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu;
  2. współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;
  3. przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;
  4. respektowanie uchwał rady pedagogicznej;
  5. przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;
  6. rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;
  7. bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
  8. zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca);
  9. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
  10. przestrzeganie godzin pracy przedszkola oraz ramowego rozkładu dnia;
  11. zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;
  12. zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;
  13. kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;
  14. ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków;

 

 1. uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 2. bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;
 3. śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

 

Prawa rodziców

 

§ 34

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
  2. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
  3. pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
  4. wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;
  5. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi;
  6. z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale;
  7. zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności ze statutem przedszkola i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu;
  8. uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;
  9. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;
  10. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
  11. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;
  12. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych, jeśli pozwala na to stan sanitarno-epidemiologiczny.
  13. zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

 

Rozdział XV

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 35

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej

– nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi.

 1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej, zaś decyzja o zamknięciu przedszkola podjąć może jedynie organ prowadzący.
 2. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez:
  1. udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

 

§ 36

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.
 2. O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor powiadamia organ prowadzący.
 3. Dotychczasowy Statut traci moc obowiązującą z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego Statutu, który wchodzi w życie z dniem 13.09.2022r.

 

Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 13 września 2022r.

 

Rozdział XVI

 

UCHWAŁY I ROZPORZĄDZENIA

 

 • W Rozdziale V,  § 9, punkt 1 wykreśla się zapis „działalność placówki przy ul. Cichej 2 w Kwakowie zawieszona”.


Decyzją organu prowadzącego działalność oddziału w Kwakowie przy ul. Cichej 2 zostaje zlikwidowana z dniem 01.01.2023r.