Regulamin Przedszkola

I. Organizacja

 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 4. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2 rok życia, są samodzielne, komunikują swoje potrzeby.
 5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30.
 6. Należy zgłosić nieobecność dziecka do 8.45 rano.
 7. Dziecko należy odbierać do godz. 16.30.
 8. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie albo upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Przedszkola i potwierdzeniu na piśmie.
 9. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe, tj. niemające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów itp.
 10. Dziecko powinno posiadać buty na zmianę, przybory do mycia zębów, bieliznę i odzież na przebranie.
 11. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni.
 12. W Przedszkolu jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci.
 13. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania w przedszkolu, wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu, oraz programy autorskie opracowane przez nauczycieli Przedszkola.
 14. Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku.
 15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Przedszkola.
 16. Przedszkole ubezpiecza każde dziecko od następstw nieszczęśliwego wypadku.

II. Prawa i obowiązki rodziców

 1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.
 3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
 4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 5. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z programem i zadaniami Przedszkola,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola,
 • przebywania w Przedszkolu oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem,
 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać z sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.