ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Dom Przedszkolaka „Pluszowy Zakątek”

2. Przedszkole jest placówką niepubliczną.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Halina  Koźluk, zamieszkała: 76-251 Kobylnica ul. Główna 70


4. Siedziba macierzysta przedszkola ,,Pluszowy Zakątek,, znajduje się pod adresem: 76-251 Kobylnica ul. Główna 70 z oddziałem przedszkolnym w Kwakowie przy ul. Cichej 2

5. Przedszkole posiada logo :

tl_files/images/logo kolor.jpg

6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje  Kuratorium Oświaty w Słupsku.


§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z późniejszymi zmianami),

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz . U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, z późniejszymi zmianami),

3. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych,

4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami

5. niniejszego statutu

 

§ 3

Przedszkole używa pieczęci o treści: Niepubliczny Dom Przedszkolaka ‘’Pluszowy Zakątek’’ Halina Koźluk 76-251 Kobylnica ul. Główna 70 REGON 220456445  NIP8391393538

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola

§ 4

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Cele przedszkola to: a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

g) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

h) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

i) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się – poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

j) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

k) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

3. W przedszkolu prowadzi się i dokumentuje obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, w szczególności analizę gotowości dziecka /5 i 6 letniego/ do podjęcia nauki w szkole tzw. diagnozę przedszkolną.

4. Przedszkole współdziała z rodzicami / prawnymi opiekunami, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
 a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej w przypadku pojawiających się trudności ,

b) informuje na bieżąco o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.

5. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

6. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

7. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.

8. Przedszkole tworzy warunki do nauki języków obcych.

 

§ 5

1. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

h) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

i) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych; zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, tabletów  i ciekawych edukacyjnych programów komputerowych

k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

m) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci  

n) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

o) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 6

Placówka zaspakajając potrzeby dziecka kieruje się w szczególności:

1) dobrem dziecka,

2) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

3) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ III Organy przedszkola

§ 7

Organami przedszkola są:
 1.Organ Prowadzący
2. Dyrektor ds .oświaty  
3. Rada Pedagogiczna

§ 8
Organ Prowadzący  kieruje całokształtem pracy przedszkola i jest kierownikiem pracowników pedagogicznych i pomocniczych zatrudnionych w przedszkolu.

 

Do kompetencji dyrektora ds. oświaty  przedszkola należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,

4) zapewnienie dzieciom  harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli w zakresie a) organizowania procesu edukacyjnego

b) planowania i dokumentowania pracy edukacyjnej i zajęć dodatkowych

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej

d)  organizacja i nadzorowanie imprez przedszkolnych

6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,

7) kierowanie, jako przewodniczący, pracami Rady Pedagogicznej, realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji , jak również wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa oświatowego,

8) współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami oraz instytucjami i placówkami oświatowymi, kulturalnymi /

12) informowanie dyrektora szkoły rejonowej o niespełnieniu przez dziecko zapisane do placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

14) podejmowanie decyzji w sprawach pedagogicznych  przedszkole

 §9

Dla  Organu Prowadzącego –pracownika  przedszkola  ustanawia się  zakres obowiązków

1)      zapewnienie warunków działania przedszkola w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieci  oraz zatrudnionych  pracowników

2)      podejmowanie decyzji o utworzeniu bądź likwidacji oddziałów przedszkolnych

3)      decydowanie o powołaniu/odwołaniu/ i funkcjonowaniu w placówce Rady Rodziców wnioskując na posiedzeniu RP

4)      współopracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych przedszkola

5)      ustalanie  wysokości wpisowego i miesięcznego czesnego za dziecko uczęszczające do przedszkola

6)      zapewnienie dzieciom posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek) oraz rozliczanie należności wpłat rodziców na wyżywienie dzieci przygotowując listę wpłat do 5 dnia każdego miesiąca oraz terminowe opłacanie miesięcznych faktur wystawianych  za żywienie dzieci w przedszkolu

7)      Składanie wniosków o dotację wraz z aktualną listą dzieci uczęszczających do przedszkola do 10 każdego miesiąca oraz rozliczeń rocznych z wysokości pobranej dotacji i ilości dzieci do 10 stycznia następnego roku 

8)      Posiadanie  dostępu do  platformy  i  prowadzenie sprawozdawczości  SIO

9)      Zatrudnianie/zwalnianie/ pracowników-nauczycieli jak i obsługi administracyjno-finansowej, organizacyjnej czy technicznej(zawieranie umów o pracę).Wypłacanie poborów do 10 następnego miesiąca. Odprowadzanie składek ZUS i podatków do US .

10)   Dokształcanie kadry przedszkola, przeprowadzanie szkoleń obowiązkowych, kierowania na badania lekarskie, dbanie o sprawny sprzęt P-poż i nadzór nad stosowaniem przepisów BHP i HACCP oraz dokonywanie przeglądów budynków

11)   Pomoc nauczycielowi w momencie wypalenia zawodowego

12)   Starania o zdobywanie certyfikatów metod nowoczesnego i ciekawego nauczania, organizacja dodatkowych zajęć poza programowych w porozumieniu z rodzicami i Radą Pedagogiczną oraz wzbogacanie oferty usług przedszkola.

13)   Doposażanie placówki w pomoce dydaktyczne, zabawki, nowoczesny sprzęt multimedialny do realizacji programów nauczania, wychowawczych i opiekuńczych przeznaczając środki na potrzeby bieżące i planowane przedszkola.

14)   Wykonywanie bieżących i planowanych remontów obiektów przedszkola i terenu wokół budynków oraz nadzór nad bezpieczeństwem przy przedszkolnych placów zabaw zaopatrując w sprzęt do bezpiecznej zabawy i zajęć na wolnym powietrzu.

15)   osobiste reprezentowanie placówki podczas kontroli zewnętrznych/ sanepid,straż.kuratorium/

16)   Rekrutacja dzieci do przedszkola-przyjmowanie kart dziecka i zawieranie umów o świadczenie usług z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka/na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu/ bezterminowo/ , co daje możliwość zrezygnowania z usług w każdym momencie uiszczając ostatnią wpłatę za miesiąc ,w którym następuje rezygnacja z usług.

17)   Prowadzenie księgi rejestru dzieci.

18)   Archiwizowanie dokumentacji przedszkola

19)   Pozyskiwanie środków unijnych , Biura Pracy i innych stwarzając nowe miejsca pracy co jednocześnie przyczynia się do zwiększania miejsc w przedszkolu i daje większe  szanse dostępu dzieciom do edukacji przedszkolnej, tworzenie nowych oddziałów przedszkola.

20)   Reklamowanie i informowanie o zakresie kształcenia oraz dbanie o wizerunek przedszkola jak i wychowanków na zewnątrz placówki

21)   Tworzenie i aktualizacja informacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych poprzez umieszczanie zdjęć  z życia przedszkola oraz  aktualizacja BIP na,, Wrotach Pomorza,,

22)   Spotkania z rodzicami, udział w zebraniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

23)   Ścisła współpraca z  pracownikami przedszkola oraz rozstrzyganie problemów i zaistniałych nieporozumień  jako pracownika  administracyjnego przedszkola, ich kierownika i bezpośredni ego przełożonego.

 

§ 10.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1) opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola

2) planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, o ile nie powodują one skutków finansowych,

4) wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola,

5) opiniowanie przydziału nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

6) wnioskowanie do dyrektora o dokonanie zmian w niniejszym statucie.

 

 Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

§ 11

1. Za zgodą i na wniosek dyrektora w przedszkolu może, ale nie musi funkcjonować Rada Rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele poszczególnych grup wiekowych, wybrani przez ogół rodziców na zebraniach grupowych.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 1) pomoc w doskonaleniu organizacji i podnoszeniu jakości pracy przedszkola,

2) pozyskiwanie rodziców do współpracy i współudział w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych placówki,

3) organizowanie i propagowanie akcji społeczno-użytecznych organizowanych na potrzeby przedszkola oraz akcji charytatywnych,

4) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu, w środowisku,

5) gromadzenie własnych funduszy pochodzących z darowizn rodziców oraz podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz przedszkola,

6) finansowanie z własnych środków zakupu materiałów plastycznych, uroczystości, imprez, upominków dla dzieci, wycieczek i innych atrakcji kulturalnych i oświatowych oraz dofinansowywanie pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówki  

7) opracowanie i uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola

8) występowanie do dyrektora z wnioskami i opiniami na temat wszystkich spraw dotyczących placówki,

9) popularyzacja działań przedszkola w środowisku.

 

§ 12

Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w statucie przedszkola.


ROZDZIAŁ IV Organizacja przedszkola

§ 13

1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w  budynku macierzystej siedziby przedszkola przy ul. Głównej 70 w Kobylnicy i budynku w Kwakowie ul. Cicha 2

2. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska toteż organ prowadzący decyduje o stworzeniu bądź likwidacji oddziału na miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Wielkość grupy to 26 dzieci.

4. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych, dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z  oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki. Na prośbę rodzica i za zgodą wychowawcy możliwe jest umieszczenie dziecka w innej grupie wiekowej.

5. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

§ 14

1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku z możliwością wyznaczenia przerwy wakacyjnej  w porozumieniu z rodzicami oraz  zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usług.

§ 15

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

§ 16

1. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program rozwoju placówki  a także dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego i programy autorskie nauczycieli.

2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:

o od poniedziałku do piątku

o w godzinach od 6.30 do 16.30

o przez 10 miesięcy w roku, tj. od 1 września do 30 czerwca.

3. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor placówki.

 

§ 17

1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców.

2. Wyjątek stanowi nauka języka obcego oraz zajęcia sportowe, które to zajęcia są obligatoryjne dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, gdyż wynikają z założeń przedszkola.

3. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor pedagogiczny przedszkola.

6. Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.

7. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

8. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.

9. Dodatkowa oferta opiekuńcza, edukacyjna, wychowawcza i rekreacyjna przedszkola skierowana jest do dzieci zarówno zapisanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny, jak również spoza placówki oraz do ich rodziców.

10. Realizacja dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci i ich rodziców może być organizowane w czasie pracy przedszkola a także w dni wolne od pracy, według zapotrzebowania środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych przedszkola.

§ 18

1. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą, takimi jak:  szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych. Przedszkole zatrudnia psychologa  a logopeda  opłacany jest przez rodziców dzieci, które korzystają z zajęć logopedycznych.

2. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności lokalnej i promocję placówki.


§19

Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych korzystają odpłatnie z trzech posiłków dziennie dostarczanych przez firmę cateringową:

1. śniadania

2. obiadu

3. podwieczorku                 
                                          
                                                                                             § 20
1. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora   przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci, nauczyciele przestrzegają obowiązujących w podstawie programowej wychowania przedszkolnego proporcji zagospodarowania czasu dzieci w rozliczeniu tygodniowym.


§ 21

Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:

 

• dziewięć sal do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

• toalety dla dzieci i dorosłych,

• trzy szatnie dla dzieci,

•dwie wydawalnie posiłków, leżakownię

 

• pomieszczenie biurowe,

• pomieszczenia socjalne,

•  place zabaw.

 

ROZDZIAŁ V Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 22

1. Organ Prowadzący zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników pomocniczych.

2. Pracownicy pedagogiczni i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.

§ 23

1. Organ Prowadzący przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.

3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami  od pozostałych  osób pełniących  powierzone im obowiązki nie wymaga się wykształcenia pedagogicznego.

4. Obowiązkiem nauczyciela jest :
 1) znać podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej i na tej podstawie, jak również w oparciu o diagnozę i wybrane programy wychowania przedszkolnego planować i prowadzić pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną,

2) znać aktualny statut przedszkola,

3) prowadzić i dokumentować obserwację pedagogiczną swoich wychowanków, a także prowadzić i dokumentować diagnozę przedszkolną dzieci 5 i 6 letnich zgodnie z obowiązującymi w placówce zasadami,

4) opracowywać i realizować w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, indywidualny program wspomagania i korygowani rozwoju każdego dziecka ,

5) systematycznie i rzetelnie informować rodziców o podejmowanych zadaniach kształcących i wychowawczych, rozwoju dziecka oraz stanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej przez dzieci 5 i 6 letnie,

6) współpracować z rodzicami / prawnymi opiekunami w realizacji ich praw i obowiązków określonych w niniejszym statucie,

7) systematycznie doskonalić swój warsztat pracy i podnosić jakość świadczonej pracy poprzez stosowanie nowoczesnych, skutecznych i atrakcyjnych dla dzieci form i metod pracy,

8) dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

9) wykonywać rzetelnie wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez organ przedszkola),  oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora pedagogicznego i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

5. Nauczyciel ma prawo do:
1) udziału w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez przedszkole,

2) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych, portali  dostępnych w placówce,

3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,

4) wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

5) oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 24

1. Podstawowymi obowiązkami pracowników administracji i obsługi są:

1) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola,

2) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola,

3) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

4) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań

5) znajomość aktualnego statutu przedszkola.

3. Pracownicy obsługi i administracji mają prawo do: 1) udziału w kierowanych do nich szkoleniach organizowanych na terenie przedszkola,

2) korzystania ze sprzętu i urządzeń wspomagających ich pracę

3) proponowania dyrektorowi zmian mających na celu usprawnianie ich pracy i podnoszenie jakości pracy placówki.

4)terminowej miesięcznej wypłaty wynagrodzenia  za wykonaną pracę/płatnej do 10 dnia następnego miesiąca/

§ 25

Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.


ROZDZIAŁ VI Rodzice / prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola/

§ 26

1. Rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko, i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Formy współdziałania to
 1) zebrania ogólne i grupowe,

2) kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,

3) zajęcia otwarte,

4) spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem itp.

5) imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,

6) warsztaty dla rodziców,

7) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów, opinii i informacji na obowiązujących drukach zgodnych z wzorem MEN,

8) gazetki informacyjne dla rodziców,

9) wycieczki,

10) spotkania integracyjne, festyny,

11) inne formy stosowane w pedagogice.

 

3. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do:
 1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

2) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,

3) znajomości założeń i zadań kształcących i wychowawczych wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale,

4) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych oraz stanu gotowości dziecka 5 i 6 letniego do podjęcia nauki w szkole ,

5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,

6) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne),

7) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,

8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola,

9) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje środowiska i regionu,

10) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych,

11) zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola,

12) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,

13) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola,

14) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,

15) wyboru odpłatnych zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kształcącej oraz rekreacyjnej przedszkola.

 

4. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:
1) znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu,

2) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju dziecka,

3) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni,

4) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki – przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach funkcjonowania przedszkola; [pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice / prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę],

5) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie, potwierdzające iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po spowodowanej chorobą nieobecności trwającej ponad pięć dni,

6) informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,

7) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,

8) na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,

9) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,

10) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wybrane zajęcia dodatkowe, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z organem prowadzącym przedszkola,

11) respektować uchwały Rady Pedagogicznej i postanowienia  podjęte w ramach ich kompetencji,

12) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,

13) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,

14) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

§ 27

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

2. Dzieci w wieku 5 i 6 lat obywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, i miarę w wolnych miejsc, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku.

4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat.

5. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,

2) akceptacji takim jaki jest, szacunku, godności i poszanowania tożsamości i własności osobistej,

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, nadużyć seksualnych, zaniedbania ze strony dorosłych,

4) swobody myślenia, sumienia i wyznania, wypowiedzi swoich myśli i uczuć oraz niewiedzy,

5) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

6) zabawy, wypoczynku, czasu wolnego oraz wyboru towarzyszy zabawy,

7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

9) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

10) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

 

6. Do obowiązków dziecka należy:
 1) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej,

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników,

3) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny),

4) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych,

5) szanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu  w budynku i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów,

6) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VII Zasady rekrutacji, przyjmowania i skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 28

1. Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. przynajmniej jednym rodzicem / prawnym opiekunem, a dyrektorem przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego. Rodzic  zna i akceptuje działalność placówki.

2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 28.1 niniejszego statutu, następuje zgodnie z jej treścią.

3. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić również w trakcie roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.

4. W przedszkolu prowadzi się rejestr dzieci zawierający informacje: nazwisko i imię dziecka, datę urodzenia , i adres zamieszkania, imiona rodziców oraz datę opuszczenia  przedszkola.

§ 29

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, w szczególności gdy rodzice / prawni opiekunowie:
 1) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu,

2) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej,

3) zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu,

4) nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy:

5) nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,

6) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,

7) dziecko nagminnie łamie swoje obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu.

 

2. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej, o której mowa w § 28.1 niniejszego statutu.

3. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.

4. Od decyzji dyrektora służy rodzicom / prawnym opiekunom dziecka odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole.

5. Decyzja organu prowadzącego przedszkole jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VIII Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

 

§ 30

1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł: 1) dotacji Gminy Kobylnica – proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci zamieszkujących gminę Kobylnica,

2) dotacji gmin ościennych proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci zamieszkujących gminy ościenne i miasto Słupsk,

3) opłat żywieniowych wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola,

4) opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola,

5) darowizn

6) innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, festynów, kiermaszy, zbiórek surowców wtórnych.

 

 

§ 31

  1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:

1) czesnego

2) opłat za zajęcia dodatkowe,

3) opłat za dodatkową ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych.

 

 

 

 

2. Czesne składa się z:
 1) opłaty stałej – niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu

2) opłaty za wyżywienie  

3) Czesne należy uiszczać do dnia 5. każdego miesiąca „z góry” na konto placówki .

4) Czesne pobierane jest przez okres  12  miesięcy .

3. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki .

4. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą odsetki ustawowe.

5. W przypadku zaległości w opłatach trwającej powyżej jednego miesiąca od terminu ustalonego w niniejszym statucie, dyrektor przedszkola powiadamia pisemnie rodziców o wysokości należności wraz z odsetkami i podaje 7-dniowy termin wpłaty. Po tym terminie dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających w trybie natychmiastowym.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX Postanowienia końcowe

 

§ 32

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on
-udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych 

3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

6. Przedszkole posiada swoje logo .

7. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

9. Statut wchodzi w życie z dniem  10 września 2012 roku

Zatwierdzony  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn.10.09.2012r

 

Udostępniony  przez  Organ Prowadzący  Halinę  Koźluk